ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ต.ค. 53 ถึง 31 ต.ค. 54 วันปิดภาคเรียน ที่1/2554
09 พ.ค. 54 ถึง 07 ต.ค. 54 วันเปิดเรียน 1/2554
เปิดภาคเรียน ที่ 1/2554
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย งานวิชาการ
01 ก.ย. 54 ถึง 15 ก.ย. 54 รับสมัครสอบนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับสมัครสอบนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 ครูผู้รับผิดชอบ
1.นางสุทธิรักษ์    ช่วยอยู่
2.นางราตรี          แสงสังข์
3.นายทัตธน        ศรีสุวรรณ
4.นางสุทธิรัตน์     ปาลโมกข์
5.นางฟารีดา        ศรีน้อย
6.นางชนัญญา      แก้วฟุ้ง
ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
01 ก.ย. 54 ถึง 30 ก.ย. 54 คัดเลือกฝึกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการ"และศิลปหัตถกรรมภาคใต้
02 ก.ย. 54 ถึง 03 ก.ย. 54 แข่งขันเปตองและหมากฮอส นักเรียน
แข่งขันเปตองและหมากฮอส นักเรียน เครือข่ายอำเภอไชยา ครูผู้รับผิดชอบ
1.นายศักดิ์สิริ    รำไพ
2.นางสาวราตรี   บุรงค์
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
03 ก.ย. 54 ถึง 04 ก.ย. 54 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การประเมินภายนอก รอบสาม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การประเมินภายนอก รอบสาม ครูผู้เข้าอบรม
1.นางเจริญสุข    แก้วนคร
2.นางยุภาภรณ์   เรืองเวช
3.นางชนัญญา    แก้วฟุ้ง
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
08 ก.ย. 54 ถึง 09 ก.ย. 54 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "ตลาดการเรียนรู้"
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "ตลาดการเรียนรู้" ผู้รับผิดชอบ คณะครูโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
10 ก.ย. 54 ถึง 28 ก.ย. 54 ติวเข้มนักเรียนที่สมัครสอบตามโครงการพัฒนาอัฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 ก.ย. 54 ถึง 13 ก.ย. 54 ประชุมเชิงปฏิบัติการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการโรงเรียนเอกชน ครูผู้รับผิดชอบ
1.นางเจริญสุข         แก้วนคร
2.นางสาวขวัญจิตร   พิมล
3.นางสาวดุจเดือน    จำปา
4.นางจิรัฐติกาล       เกิดชูกุล
12 ก.ย. 54 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ระดับเครือข่ายเอกชน
ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ระดับเครือข่ายเอกชน
ผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลชนะพร
12 ก.ย. 54 ถึง 16 ก.ย. 54 จัดทำสมุดการบ้าน
คณะครูในโรงเรียน
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
13 ก.ย. 54 ประเพณีวันสารทไทย
ครูผู้รับผิดชอบ คระครูทุกคน
15 ก.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ระดับเคือข่ายโรงเรียนเอกชน
ครูผู้รับผิดชอบ
1.นางเสาวณีย์   มีถาวร
2.นางสุทธิรัตน์  ปาลโมกข์
3.นางประภาพรรณ   เผือกคง
4.นางฟารีดา   ศรีน้อย
5.นายสุเชษฐ์  ดิษฐราชา
6.นางอุทัยวรรณ  คงทอง
7.นางอรพร  บุญฤทธิ์
8.นางสาวบุปผา  รื่นรวย
9.นางรวิวรรณ   วงศ์อินทร์
10.นางบุญเทอด ลอยใหม่
11.นางเจริญสุข   แก้วนคร
12.นางประมาภรณ์  นิลอรุณ
13.นางสาวศิริลักษณ์   อักษรพิทักษ์
13.นางสมศรี   พัฒนเดชากุล
14.นายศักดิ์สิริ  รำไพ
โรงเรียนอนุบาลชนะพร
16 ก.ย. 54 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 ก.ย. 54 ถึง 18 ก.ย. 54 ตรวจความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสอบตามโครงการพัฒนาอัฉริยภาพ
ตรวจความถูกต้องของข้อมูลการสมัครสอบตามโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระบบออนไลน์
ห้อง e-learning โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
17 ก.ย. 54 ถึง 18 ก.ย. 54 อบรมเรื่องการจัดทำหลักฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย
อบรมเรื่องการจัดทำหลักฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ครูผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวปรียานันท์     เทพนวล
2.นางเสาวณีย์             มีถาวร
3.นางจารุวรรณ            แสงแก้ว
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
19 ก.ย. 54 ถึง 20 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย

 

20 ก.ย. 54 ร่วมงานเกษียณอายุราชการเครือข่ายอำเภอไชยา
หอประชุมอำเภอไชยา
22 ก.ย. 54 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สพท.สฎ. เขต 2
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
22 ก.ย. 54 ถึง 23 ก.ย. 54 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ครั้งที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
25 ก.ย. 54 รายงานผลการรับสมัครตามแบบ อฉ.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
28 ก.ย. 54 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554
30 ก.ย. 54 ส่งสื่อการเรียนการสอนและเอกสารงานธุรการชั้น
02 ต.ค. 54 ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554
03 ต.ค. 54 ถึง 04 ต.ค. 54 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554
07 ต.ค. 54 ประกาศผลสอบและบอกปิดภาคเรียน /ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2554
10 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 ปิดภาคเรียนที่ 1/2554 (คณะครูทุกคน)
12 ต.ค. 54 ถึง 26 ต.ค. 54 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือและศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสยาม กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
สวนสยาม กรุงเทพมหานคร
13 ต.ค. 54 วันออกพรรษา
22 ต.ค. 54 ถึง 20 ต.ค. 54 จัดทำพวงมาลา
23 ต.ค. 54 ร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
หน้าที่ว่าการอำเภอไชยา
10 พ.ค. 55 ถึง 15 มิ.ย. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ฝ่ายงานสารสนเทศ